วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อนุกรมเลขคณิต

  บทนิยาม อนุกรมเลขคณิต
  อนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต เรียกว่า อนุกรมเลขคณิต และผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิต เป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตด้วย

  เมื่อ a1, a1 + d, a1 + 2d, …, a1 + (n – 1)d เป็นลำดับเลขคณิต

  จะได้ a1 + (a1 + d) + (a1 + 2d) + + (a1 + (n – 1)d) เป็นอนุกรมเลขคณิต

  ซึ่งมี a1 เป็นพจน์แรกของอนุกรม และ d เป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิต

  ากบทนิยาม จะได้ว่า ถ้า a1, a2, a3, …, an เป็น ลำดับเลขคณิต ที่มี n พจน์

  จะเรียกการเขียนแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับในรูป

  a1 + a2 + a3 + + an ว่า อนุกรมเลขคณิต

  และผลต่างร่วม ( d ) ของลำดับเลขคณิต เป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตด้วย

   การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

   ให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

   ที่มี a1 เป็นพจน์แรก และ d เป็นผลต่างร่วม จะได้

   Sn = a1 + (a1 + d) + … + [a1+(n – 2)d] + [a1+(n –1)d] -----(1)

   หรือ Sn= [a1 + (n –1)d] + [a1 + (n – 2)d] + … + (a1 + d) + a1 -----(2)

   สมการ (1)+(2) จะได้

   2Sn = [2a1 + (n –1)d] + [2a1 + (n –1)d] + … + [2a1 + (n –1)d] (n พจน์ )

   2Sn = n[2a1 + (n –1)d]

   เมื่อ Sn แทนผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

   a1 แทนพจน์ที่ 1, d แทนผลต่างร่วม, n แทนจำนวนพจน์ และ an แทนพจน์ที่ n

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น